Arcodica Port

Процеси при чернобялата фотография. Проявяване на негативи и копиране на снимки.

 1. Същност на фотографията

Фотографията е метод за точни и трайни изображения върху светлочувствителни материали. Тя  се занимава с изследване на физико-химичните процеси, които протичат при получаване на фотографското изображение. Подборът на негативния фотографски материал при въздушното снимане зависи от : атмосферните условия, чистотата на въздушните маси между местноастта и обектива, цвета и осветяването на обекта, качествата на обектива и др. Фотографския образ бива негативен и позитивен.

 • Видове фотографски материали в зависимост от основата си:
  • фими
  • плаки
  • фотохартия
 • Според типа на емулсията биват:

– черно-бели

– цветни

Различните свойства на емулсията и на цветните филтри към обектива оказват влияние за филтрирането на въздушната омара.

 • Фотографската емулсия се състои от :
 • светло чувствително вещество – сребърни съединения
 • желатин
 • втърдител – пречи на желатина да се разтича под влияние на течността
 • пластификатори – пречат на емулсията  да се напуква при втвърдяване
 • антисептици – предпазват емулсията от мулясване
 • сенсибилизатори – цветни вещества, които променята спектралната чувсжителност на емулсията
 • Свойства на емулсията :
 • -светлочувствителност
 • -градация (контрастност)
 • -зърнестост
 • -разделителна способност
 • -спектрална чувствителност
 • Според спектралната чувствителност на фотографските материали

                        – несенсибилизирани – черно-бели

 • сенсибилизирани – светлочувствители (цветни)
 • изохроматични – чувствителни в жълто-зелената зона 580 – 600 нм
 • ортохроматични – чувствителни към зелените лъчи- 500нм
 • изохроматични – чувствителни към оранжево-червената светлина –620-650 нм
 • изопанхроматични – чувствителни в целия видим спектър
 • панхроматични – с понижена чувствителност към зелената свтлина
 • инфра хроматични –  с понижена чувствителност към ултравиолетовите, червените и инфрачервените лъчи
 • Етапи на фотографския процес
 • Негативен процес

а) експониране – при него в осветените части на емулсията сребърните съединения се редуцират до неразтворимо сребро, получава се латентен образ, който става видим при проявяването.

б) проявяване – редуциране на сребърния бромид до черно сребро (окисляване на емулсията). При този процес особено важна е темпераурата на разтвора ( между 15 и 200 С). При ниски температури процеса е много бавен, а при високи реакцията е бурна и качеството на образа спада. Проявителят се състои от разтворител, проявяващи  вещества, успокояващи вещества и противовоалиращи вещества.

в) промиване във вода – прекратяване се действието на останалия в емулсията проявител. Водата може да бъде примесена със слаба киселина.

г)  фиксиране – за фиксиращо вещество обикновено се използва натриев тиосулфат – разтваря неосветените сребърни соли . Фиксажа трябва да притежава следните качества: да разтваря бързо сребърния халогенид; да прекратява бързо процеса на проявяване ; да не предизвиква появата на мехурчета върху фотографския материал; да втвърдява емулсията при повишаване на температурата. Времвто за фиксиране обикновено е два пъти по-дълго от времето за проявяванв, но не повече от 20 мин.

д) промиване на течаша вода – цели да отмие всички останали по фотографския материал химически вещества.

е)   сушене – бива естествено –прилага се предимно за филми и плаки, тъй като фотохартията силно се огъва при такова сушене; принудително – в специални сушилни, рядко се прилага за филми и плаки.

 • Позитивен процес – състои се от следните фази : копиране ,

проявяване и фиксиране.Копирането обикновено се осъществява контактно и негативния материал и материала, върху който ще се получи позитивното копие се поставят с емулсията един към друг.Тка допрените материали се осветяват , в резултат на което се получава латентен образ, от който след обработка се получава позитивен образ.

50% LikesVS
50% Dislikes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *